Survival Analysis for Patients with ALK Rearrangement‐Positive Non‐Small Cell Lung Cancer and a Poor Performance Status Treated with Alectinib: Updated Results of Lung Oncology Group in Kyushu 1401

1 month 2 weeks ago
The Oncologist, Volume 25, Issue 4, Page 306-e618, April 2020.

Eiji Iwama,
Yasushi Goto,
Haruyasu Murakami,
Shinsuke Tsumura,
Hiroyuki Sakashita,
Yoshiaki Mori,
Noriaki Nakagaki,
Yuka Fujita,
Masahiro Seike,
Akihiro Bessho,
Manabu Ono,
Masaru Nishitsuji,
Hiroaki Akamatsu,
Ryotaro Morinaga,
Takanori…

Immune‐Related Adverse Events by Immune Checkpoint Inhibitors Significantly Predict Durable Efficacy Even in Responders with Advanced Non‐Small Cell Lung Cancer

1 month 2 weeks ago
The Oncologist, Volume 25, Issue 4, Page e679-e683, April 2020.

Hiroaki Akamatsu,
Eriko Murakami,
Jun Oyanagi,
Ryota Shibaki,
Takahiro Kaki,
Eri Takase,
Masanori Tanaka,
Yuhei Harutani,
Nao Yamagata,
Yuka Okuda,
Katsuyuki Furuta,
Takeya Sugimoto,
Shunsuke Teraoka,
Atsushi Hayata,
Nahomi Tokudome, …

Clinical Outcomes of Second‐Line Chemotherapy in Patients with Previously Treated Advanced Thymic Carcinoma: A Retrospective Analysis of 191 Patients from the NEJ023 Study

1 month 2 weeks ago
The Oncologist, Volume 25, Issue 4, Page e668-e674, April 2020.

Kazunari Tateishi,
Ryo Ko,
Takehito Shukuya,
Yusuke Okuma,
Satoshi Watanabe,
Shoichi Kuyama,
Kyoko Murase,
Yoko Tsukita,
Hironori Ashinuma,
Taku Nakagawa,
Kazutsugu Uematsu,
Mika Nakao,
Yoshiaki Mori,
Kyoichi Kaira,
Atsuto Mouri,
Takao…
Checked
18 minutes 50 seconds ago
Table of Contents for The Oncologist. List of articles from both the latest and EarlyView issues.
Subscribe to Early View from The Oncologist feed